Katechizm o Kościele

Opracował ks. Marcin Węcławski

„Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza zebrana na modlitwie, zjednoczona w Chrystusie, jest najmniejszą cząstką Kościoła – Kościołem domowym”.

 1. Czym jest Kościół – czy można go zdefiniować?
  • Kościół jest tajemnicą wiary, którą w pełni poznamy w niebie. W wyznaniu wiary, zaraz po słowach „Wierzę w Ducha Świętego”, wyznajemy wiarę w Kościół. Kościół jest bowiem znakiem i narzędziem Ducha Świętego, który działa w nas ludziach. Kościół jest więc rzeczywistością, jednocześnie Boską i ludzką. Tworzą go ludzie, ale jednoczy ich i działa w nich moc Boża – moc Ducha Świętego.
  • Z Objawienia Bożego wiemy, że:
   • Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa. Jego Głową jest Chrystus, a członkami ludzie ochrzczeni,
   • Kościół jest Ludem Bożym pielgrzymującym do ojczyzny, która jest w niebie. Ojcowie Kościoła dodają:
   • Kościół jest naszą Matką, bo jak matka rodzi, karmi i wychowuje dziecko, tak Kościół rodzi w nas Boże życie przez Chrzest św., karmi Ciałem i Krwią Chrystusa, wychowuje, głosząc Słowo Boże.
 2. Kto założył „Kościół”?
  • Założył go, wypełniając swe posłannictwo na ziemi, Syn Boży – Jezus Chrystus. Kościół urzeczywistnił się przez Jego Krzyż i Zmartwychwstanie, a rozpoczął swoją misję po zesłaniu Ducha Świętego.
 3. Gdzie jest Kościół?
  • Kościół Chrystusa jest na ziemi, w niebie i w czyśćcu.
  • Kościół na ziemi – tworzymy my, ludzie ochrzczeni, pielgrzymujący do nieba, dążący do dobra, zmagający się ze złem. Świętem tego Kościoła w wymiarze parafialnym jest co roku ostatnia niedziela października – Uroczystość Rocznicy poświęcenia Kościoła.
  • Kościół w niebie to Trójca Przenajświętsza: Bóg Ojciec, Chrystus Zmartwychwstały i Duch Święty, Maryja, Matka Chrystusa i Święci (nie tylko ci kanonizowani, ogłoszeni przez Kościół jako święci, ale wszyscy ludzie, którzy umarli w łasce uświęcającej). Uroczystością liturgiczną Kościoła w niebie jest Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 listopada.
  • Kościół w czyśćcu to oczyszczające się w ogniu Bożej Miłości dusze tych, którzy umarli w stanie łaski, ale nie odpokutowali za życia ziemskiego popełnionego zła.
   Wszyscy cierpiący w czyśćcu wejdą kiedyś do nieba. Liturgiczne wspomnienie Kościoła w czyśćcu obcho-dzone jest 2 listopada – Dzień Zaduszny.
 4. Po co jest Kościół?
  • Kościół jest miejscem zbawienia człowieka, Jest też źródłem nieustannej chwały oddawanej Bogu.
 5. Jak dokonuje się zbawienie w Kościele?
  • Dostępujemy zbawienia w Kościele przyjmując sakramenty święte i żyjąc otrzymaną przez nie łaską. Przez Chrzest św. zostajemy włączeni do Kościoła. Sakrament pokuty przywraca jedność duchową z Kościołem utraconą przez grzech.
   Bierzmowanie umacnia i uzdalnia do służby dla Kościoła. Eucharystia daje nam uczestnictwo w Miłości Chrystusa, jednoczy wierzących we wspólnocie.
   Sakrament chorych jest darem Kościoła w cierpieniu. Kapłaństwo i małżeństwo pozwalają wypełniać szczególne powołanie do miłości Boga i bliźnich.
 6. Czy tylko w Kościele można osiągnąć zbawienie?
  • Zbawienie dokonuje się tylko w Chrystusie i przez Chrystusa, a Chrystusa spotykamy w Kościele, dlatego poza Kościołem nie ma zbawienia. Kościół nie ogranicza się jednak tylko do katolików. Związani są z nim, przede wszystkim przez Chrzest, inni chrześcijanie. Kościół obejmuje też wyznawców innych religii oraz tych, którzy jeszcze nie wierzą – jeśli bez własnej winy nie poznali Chrystusa i zgodnie ze swoim sumieniem czynią dobro i unikają zła. We wszystkich nich działa zbawcza łaska Chrystusa.
 7. Kto sprawuje władzę w Kościele?
  • W Kościele widzialnym na ziemi władza z ustanowienia Chrystusa sprawowana jest przez Biskupa Rzymu, następcę św. Piotra Apostoła, biskupów i kapłanów. Władza w Kościele na ziemi wynika najpierw ze święceń kapłańskich udzielanych w stopniu diakonatu, prezbiteratu i biskupstwa. Władza ta wynika także z powierzonej misji i odpowiedzialności. Największą odpowiedzialność ponosi Biskup Rzymu – Papież, dalej biskupi diecezjalni i proboszczowie parafii. Na wszystkie urzędy w Kościele trzeba patrzeć zgodnie z myślą jego Założyciela, Jezusa Chrystusa – jako na służbę, a nie władanie.
 8. Skąd wiemy, że Kościół w swym nauczaniu jest nieomylny?
  • Zapewnił o tym Chrystus. Nieomylność ta dotyczy prawd wiary i wskazań moralnych, kiedy ogłasza je Sobór czy Biskup Rzymu – Papież – jeśli mocą władzy danej św. Piotrowi przemawia jako najwyższy Nauczyciel Kościoła. Nigdy w dziejach Kościoła nie zmieniono ani nie odwołano dogmatu wiary.
 9. Na czym polega świętość Kościoła?
  • Kościół jest święty świętością Boga. Tu, na ziemi, składa się z ludzi grzesznych i po ludzku ograniczonych. Może gorszyć grzech ludzi, ich niedoskonałość. Szczęśliwi ci, którzy potrafią za tym grzechem i słabością dostrzec świętość i mądrość Boga, której nie zwycięży żadne zło.
 10. Co mają w Kościele czynić świeccy?
  • Świeccy są z mocy Chrztu świętego wezwani do świętości osobistej. Umocnieni sakramentem bierzmowania, mają przyczyniać się do wzrostu Kościoła w świecie, podejmować różnoraką służbę w Kościele, zwłaszcza w swojej parafii. Mają Kościół otaczać miłością, tak jak swoją matkę.
 11. Co to jest Kościół domowy?
  • Chrystus powiedział, że gdzie dwaj lub trzej są zebrani w Jego Imię, tam On jest pośród nich. Rodzina chrześcijańska, zwłaszcza zebrana na modlitwie, zjednoczona w Chrystusie, jest najmniejszą cząstką Kościoła – Kościołem domowym.